Misje humanitarne i wojsko w działaniach stabilizacyjnych na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2011

Interwencja w Iraku, która rozpoczęła się w 2003 roku, okazała się zupełną klęską w każdym aspekcie. Operacja ta miała charakter misji stabilizacyjnej, która potem została przekształcona w misję szkoleniową. Niestety już w czasie jej trwania stało się jasne, że działania wojskowe nie doprowadzą do stabilizacji ani też nie będą miały pozytywnego wpływu na rekonstrukcję Państwa.

Co więc poszło nie tak, skoro zainwestowano olbrzymie kwoty finansowe, przez Irak przewinęły się setki tysięcy żołnierzy, z których wielu pozostało tam na zawsze i zaangażowało się tak wiele państw w tą operację?

W USA panują na ten temat dwie opinie. Republikanie twierdzą, że działania administracji Georga W. Busha doprowadziły do stabilizacji, jednak demokratyczny prezydent – Barack Obama zniweczył te wysiłki zbyt szybko wyprowadzając wojsko co doprowadziło ponownie do chaosu. Z drugiej strony, demokraci, od początku przeciwni interwencji, twierdzili, że sama decyzja o użyciu wojska do obalenia Saddama Husajna była błędem, natomiast Barack Obama zmniejszył rozmiary tej klęski wyprowadzając wojska koalicji.

 

Organizacja działań „stabilizacyjnych”

Przyczyny niepowodzenia głównego celu jakim była stabilizacja i odbudowa, wynikające z decyzji podejmowanych w pierwszych tygodniach i miesiącach od początku inwazji starałem się przedstawić w artykule So called Islamic State – the source or the effect of Iraqi drama. W artykule tym przedstawiłem polityczne uwarunkowania oraz postawiłem tezę o przyczynach klęski interwencji w Iraku, której konsekwencją jest powstanie i rozwój tzw. Państwa Islamskiego. Jednak sam proces polityczny i decyzyjny (z tragiczną rolą Paula Bremera) w Iraku nie wyjaśnia klęski polityki USA w tym kraju.

Innym fundamentalnym nieporozumieniem było powierzenie wojsku misji stabilizacji państwa, w którym zlikwidowano całą administrację i cały system bezpieczeństwa. Zadanie odbudowy kraju i stabilizacji politycznej nie jest czymś co wojsko w jakikolwiek sposób ćwiczy czy nawet w ogólnym zarysie standardowo realizuje. Nie jest też szkolone do tego nawet w okresie przygotowawczym do takiego wyjazdu. Wojsko nie posiada więc do tak zdefiniowanego celu ani narzędzi ani umiejętności.

W dywizjach i brygadach tworzono więc tzw. PRT (Provintional Reconstruction Teams) do których trafiali oficerowie logistyki lub współpracy cywilno-wojskowej. Działo się tak zapewne dlatego, że nazwy ich specjalności wojskowych mogły sugerować działania związane z odbudową. Jednak dla sprawnego niesienia pomocy zupełnie zdezorganizowanemu państwu, potrzeba specjalistycznej pomocy, obliczonej na konkretne rezultaty, nie zawsze efektownie prezentujące się w mediach.

PRT wyższego szczebla były złożone w części z pracowników cywilnych: przedstawiciele departamentów stanu, sprawiedliwości oraz rolnictwa, a także przedstawicieli organizacji pomocowych. Polskie PRT były złożone z oficerów sekcji cywilno-wojskowej ochranianiu przez żołnierzy z batalionów. Niestety praktyka pokazała, że w Brigade Combat Teams często sami wojskowi pod presją przełożonych planowali i wykonywali zadania, „bez oglądania się na cywilów”. O proporcjach rozkładanych na walkę z terroryzmem i odbudowę i stabilizację, najlepiej świadczy to, że ilość PRT wynosiła… 10, później w 2007 roku zwiększono do 20 (w polskiej Brygadowej Grupie Bojowej był jeden taki team).

Te kilkuosobowe zespoły mogły zrobić bardzo niewiele, choć głównym ich mankamentem było to, że ich członkowie w zdecydowanej większości nie mieli doświadczenia ani umiejętności potrzebnych dla działań zmierzających do odbudowy kraju. Innym fundamentalnym problemem było to, że to wojskowi decydowali o dysponowaniu środkami finansowymi w kwestiach o których nie mieli pojęcia (Robert M. Perito, Provincial Reconstruction Teams in Iraq, United States InsInsInstitute of Peace, Special Report 185, March 2007).

Wojsko mając postawione zadanie odbudowy i stabilizacji Iraku, działało w charakterystyczny dla siebie sposób, opierając zdecydowaną większość aktywności na działaniach stricte militarnych. Były to patrole mające służyć za pokaz siły i kontroli nad daną strefą, konwojach ochraniających transporty logistyczne i działaniach określanych jako „cordon & search operations”, których zadaniem było wykrywanie i unieszkodliwianie tzw. terrorystów. Do tego dochodzą działania wywiadowcze, operacje psychologiczne (PsychOps) itp.

Faktyczne działania związane z pomocą dla Irakijczyków, inną niż zwalczanie przemocy (choć jest kwestią dyskusyjną czy wojsko tą przemoc zwalczało czy prowokowało), były zupełnym marginesem i nie miały charakteru całościowego planu dla państwa, czy choćby prowincji, ale raczej były to działania doraźne, obliczone na przekaz medialny nagłaśniający „sukcesy”. Efekt był mierzony ilościami newsów i pozytywnych komentarzy w mediach, a nie sytuacją w rejonie działań i oceną wzrostu poziomu życia Irakijczyków.

Dla jasności należy dodać dwa zastrzeżenia. Po pierwsze sytuacja taka wynika ze specyfiki wojska i trudno winić dowódców za taką realizację działań. Po drugie to, że skupiano się na przekazie medialnym, nie znaczy, że nie pomagano Irakijczykom. Tzw. „Białe niedziele”, projekty odbudowy budynków, czy wyposażenia szkół, czy też instalacji siatek ochronnych i monitoringu w Babilonie były działaniami realnymi. Pomagały jakiejś grupie ludzi. Jednakże doraźność tych działań i brak planu pozwalającego na koordynację całości pomocy i sytuacji w kraju powodowały, że nie dawały one efektu stabilizacji i nie stanowiły w ogólnym rozrachunku o odbudowie państwa.

Pomoc taka, aby być efektywną, musi być stała i pozwalać na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb, ale też musi mieć charaktery zaplanowany i skoordynowany. Innymi słowy to pomoc humanitarna w rejonie konfliktu, jako meritum działań, może pozwolić na to, aby lokalna społeczność sama mogła zająć się odbudową kraju (zarówno w zakresie więzi społecznych, polityki jak i fizycznej odbudowy miast i wsi, budowy studni, doprowadzenia elektryczności itd.). Dopiero wówczas można liczyć, na poparcie społeczeństwa dla sił stabilizacyjnych. Zatem działania te muszą być zasadniczym elementem strategii i realizowane przez przywódców rozumiejących sens takich działań.

Dodatkowym warunkiem efektywności pomocy, odbudowy i stabilizacji jest doświadczenie kierujących takimi akcjami. Jeśli wziąć pod uwagę proces przygotowania wojska do misji w Iraku, polegał on na takim przygotowaniu, aby zminimalizować straty własne i „pokonać przeciwnika” za pomocą działań militarnych. Nawet szkolenia z kompetencji międzykulturowych, języka arabskiego, czy symulacji miejscowych zwyczajów na potrzeby patroli, miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa żołnierzy, a nie zwiększyć ich zrozumienie dla lokalnej społeczności i spowodować niezbędną dla niesienia pomocy interakcję i dialog.

Natomiast nie szkolono wojska z tego jak nieść pomoc miejscowej ludności. Nie jest celem tego artykułu sugerowanie, że wojsko ma się zmienić w organizację humanitarną. Natomiast ma zwrócić uwagę, że same działania militarne nie mają nic wspólnego z odbudową państwa, a w konsekwencji stabilizacją. Odbudowa podstawowych struktur państwowych wymaga zaangażowania lokalnej społeczności.

 

PAH jako przykład brakującego elementu operacji stabilizacyjnej w Iraku

Do działań w których wojsku brakowało możliwości organizacyjnych i kompetencji, są przeznaczone organizacje humanitarne. Jedną z najbardziej znanych i zaangażowanych w wiele działań na Bliskim Wschodzie jest kierowana przez Panią Janinę Ochojską, Polska Akcja Humanitarna. Organizacja ta ma bezcenne doświadczenie nie tylko w niesieniu pomocy, ale też w selekcji potrzeb, organizacji i planowaniu niesienia pomocy, w taki sposób, aby nie tylko pomagać doraźnie, ale by nieść tzw. „dobrą pomoc” a więc taką, która pozwala społeczeństwu zaangażować się w proces odbudowy struktur społecznych, a co za tym idzie także państwowych.

Taka pomoc ma na celu umożliwienie usamodzielnienia się społeczeństwa regionu i państwa. PAH robi więc z powodzeniem dokładnie to, co założyły sobie wojska koalicji w Iraku, które poniosły klęskę. PAH organizuje działania pomocowe w skali regionu i przy odpowiednim dofinansowaniu byłby w stanie zrealizować takie działania w skali kraju. Problemem jest bardzo ograniczona pula środków finansowych, najczęściej pochodzących z dobrowolnych składek i często brak możliwości (np wskutek braku  nagłośnienia medialnego potrzebnego do organizacji zbiórek pieniędzy czy materiałów). Tym czasem w Iraku wojsko dysponowało potężnym budżetem na odbudowę kraju. Niestety w skutek opisanych wcześniej mankamentów większość tych środków, nawet jeśli była dobrze spożytkowana, nie przynosiła oczekiwanych efektów.

 

Zarys modelu współpracy organizacji humanitarnych z wojskiem

Spoglądając na charakterystykę obu instytucji (wojska i organizacji humanitarnych) dość jasno widać jak mógłby wyglądać podział kompetencji. Działania wojska, zamiast koncentrować się na pokazie siły i walce z terrorystami (którym to mianem często określano po prostu Irakijczyków posiadających dwie sztuki broni), powinny być skupione na ochronie konwojów organizacji humanitarnych i przygotowaniu miejsca dystrybucji środków pomocowych, ochrony obiektów odbudowywanych, a tylko w doraźnych sytuacjach realizacji działań bojowych.

Slajd1Takie działania byłyby też znacznie lepiej akceptowane przez żołnierzy realizujących działania poza bazami wojskowymi. Dało się wyraźnie odczuć zaangażowanie żołnierzy gdy wyjeżdżali np. na tzw. „Białą niedzielę”, czy nawet w celu ochrony prac na stanowiskach archeologicznych, w porównaniu z regularnie realizowanymi patrolami, na które czasem nawet odmawiali wyjazdu. Model takiej współpracy jest możliwy do opracowania. Istnieje tu jednak zasadnicza trudność.

W trakcie prowadzenia przeze mnie zajęć w Ośrodku Szkolenia do Misji Pokojowych w Kielcach w 2013 roku, przekonałem się jak wielu oficerów, którzy współpracowali z organizacjami humanitarnymi w Afganistanie jest przeciwnych takiej współpracy. Z drugiej strony także po stronie liderów organizacji humanitarnych wyraźnie daje się odczuć niechęć (łagodnie mówiąc) do współpracy z wojskiem. Wynika to jednak z braku organizacji takiej współpracy, niejasności priorytetów dla obu stron (powinny być zbieżne, a są zupełnie różne) czy systemu dowodzenia traktującego organizacje humanitarne jako balast w działaniach militarnych.

Obawy liderów organizacji humanitarnych polegają głównie na tym, że wojsko swoimi działaniami militarnymi dyskredytuje organizację humanitarną, dla której zaufanie lokalnej społeczności jest fundamentalną wartością. Niemniej jednak, Wojsko Polskie w Iraku pokazało że potrafi, mimo wszytko zyskać sympatię lokalnej społeczności wbrew kontekstowi politycznemu całej sytuacji. Sami żołnierze bez rozkazów często zabierali na patrole i konwoje dodatkowe butelki z wodą czy porcje żywności i podawali je Irakijczykom (nawet jeśli przełożeni tego zakazywali).

Duża część polskich żołnierzy wykazywała się wrażliwością na dramatycznie pogarszającą się sytuację Irakijczyków, a szczególnie na los dzieci. W razie odpowiedniego przygotowania wojska, uświadomienia celu takiej misji, którym było przecież odbudowanie Iraku, a nie usunięcie tych, którzy nie godzą się na obecność Sił Koalicji, a także uświadomienia roli i znaczenia organizacji humanitarnych, żołnierze mogliby funkcjonować z zupełnie innym nastawieniem i w inny sposób.

Nadal pełnili by zadania militarne – im przynależne (głównie do ochrony organizacji humanitarnych), ale rozumieliby zasadnicze znaczenie organizacji humanitarnych w budowaniu stabilizacji. Aby taki system mógł funkcjonować, konieczne byłoby ulokowanie osoby kierującej działaniami humanitarnymi na stanowisku równorzędnym z dowódcą w danym regionie. Taka osoba musiałaby odpowiadać przed cywilnym administratorem państwa.

 

Wnoski

Współpraca organizacji humanitarnych z Polskim Kontyngentem w Iraku na tak przedstawionych zasadach byłaby możliwa. Świadczy o tym podejście do tej misji wielu żołnierzy, jak i charakterystyka organizacji humanitarnych takich jak PAH. Potrzeba jednak przede wszystkim strategii dokładnie określającej zasady współpracy i autonomii obu stron oraz przywódców po obu stronach rozumiejących istotę zasady synergii jaką taka współpraca mogłaby wyzwolić. Stawką jednak byłoby życie setek tysięcy Irakijczyków, a także Syryjczyków (na których państwo rozlała się fala ekstremizmu islamskiego) a także osiągnięcie celów politycznych jakimi powinna być stabilizacja i odbudowa Iraku.

Reklamy

Referendum and territorial claims as a justification of annexation : Crimea casus.

Many people justify annexation of Crimea by the Russian president because of the historical reasons. They say, that Crimea was always Russian and that people who lived there speak and feel Russians. All of those claims is partially truth. Fact is that in some moment of history Crimea was Russian. Also people there speaks Russian and many of them feel that they are in fact Russians…

BUT

Even if Crimeans feel like being Russians, they do not necessarily wanted to become part of Russia. Despite the calls that „Ukrainian Nazists” persecute Crimean Russians vast majority of them in a year before the war, wanted to stay in Ukraine. There is even more – the tendency in two years period was showing decreasing number of those who wanted to join Russia – from 33 to 23 percent. In the same time for autonomy, but still in the Ukraine, voted over half of the people in the peninsula.

MqTzqRq

We could believe that the people in Crimea were persuaded by the Russian propaganda, but we have polls which shows that even in March and April of 2014 the number of people who wanted to join Russia was really small. Despite the radical propaganda actions, large majority of Crimeans knew that Russia doesn’t mean prosperity and success.

2014-april-24-survey-of-residents-of-ukraine-april-3-12-2014-16-638

In this case it is obvious that the „referendum” was fake in at least three simple ways:

1. With use of Russian soldiers, leaving their barracks or transported by see few days before, who voted like they were inhabitants of Crimea.

2. Counting the votes. There was no supervision of any international commission or Ukrainian authorities. Numbers were sometimes extraordinary high – even higher then all inhabitants of the cities.Of course there were politicians of „scientists” from the European countries… even prom Poland, but by money You can always buy some sort of people. Those who were there from Poland are very well known here for being open to bribery and with no moral backbone.

Bi7bTswCEAABEOg.jpg large

3. Armed Russian soldiers were all around. If that’s not the breach of the referendum rules, then what is then?

So the claims of the threatened Crimeans because of the Russians were fabricated, same as the referendum. Putin created the situation with no return. After annexation of Crimea, nationalism in Russia raised fast. So called hawks in Kremlin wanted more. People felt like the Tzar and Emperor appeared. Those moves make Putin famous in many countries which are far from Russian border. In the same time Finnlans, Lithuania, Estonia, Latvia, Poland were terrify. Like always such actions are exiting for people who are not in danger by it. Peoples life has not great value when those peoples are far away.

But even in the western Europe, Egypt or Venezuela, people want to pretend they are honest and balanced. That’s why they say that there are historical reasons why Russia have to „take back” Crimea. Russia in fact owned the Crimea and gave it to Ukraine after II World War because Ukraine was a part of USSR, so this fact really doesn’t matter.

If we would like to be so honest and give back all the territories which used to belong to someone else, such attitude could be very dangerous for today’s world. Or even explosive! But most problems in that case would have… Russia it self. So depending what time in history we consider, Russia should give back most of it’s lands:

mcd_mwh2005_0618377115_p176_f01

In the XXI century, the world refused to use territorial claims and stated to deterring the meaning of the borders. Poles didn’t call for return of Vilnius and Lviv, Ukrainians in vast majority didn’t call to get back Przemysl, Germans did not use their advantage over Poland to get back Wroclaw or Szczecin. Also Cyprus is not causing the war between Turkey and Greece even if there is still enmity. Romanians and Hungarians once bordering with Poland do not claim to go north again to get back what was their. What about Austria, It was really powerful empire, but it is peaceful now. North Ireland stayed with Great Britain and Scotland tried referendum but also there majority wanted to not divide. Even if Scots would vote to go alone, we can bet, it would cause no war with British. World, despite it’s problems, wrong policies, bad expeditions, got more civilised. But Russia stayed in the beginning of the XX century in a aspect of mentality, domestic policy, expectations for the country leader. Those Russians who care of the fighting the war in Ukraine, are the parents of the soldiers sent to mess in the other country order. They are afraid of losing their children and if they do, they know that this loss was useless.

Russia vs Ukraine on maps from July 2014 to March 2015

The analysis of the conflict between the Russia and Ukraine with use of the maps issued by the Ukrainian Security and Defence Council gives very interesting conclusions. We can see there the situation from the July 2014, when Ukrainian defence was very chaotic. Ukrainian Armed Forces, thanks to former president Janukovych were in very poor condition and influenced by Russians very much. In such conditions it is surprise that there was any Ukrainian organized defence in the East. Nevertheless we can see very reasonable plans of operations starting in July and developed in August. Pushing Russian and pro-russian troops from the Ukr-Rus border to cut the support lines from the Russia and operations aimed in  separating of the areas occupied by the enemy showed the basic tactical skills of the Ukrainian commanders. It was just enough for a relatively small number of Russian proxies (composed of Russian units and Ukrainians). Slajd1 Slajd2

From the middle of August to the end of that month there was massive supply of the Russian/pro-russian side by Kremlin. Even then Ukrainians had some progress but generally the front got stabilized. Slajd3 Slajd4 Slajd5

Fierceness of the change at the end of the August shows that it was much more than just another „separatists” offensive. Those actions were very well organized, strongly supported by artillery and attacked with use of very carefully prepared plan. That situation proves that through at least half of August, Russians prepared a massive offensive against Ukrainian forces. It was put into action with the last days of August. For the fresh, well trained and best equipped Russian organized units it was an easy fight. Ukrainian army was chaotically composed (filled with not trained volunteers), economical crisis and still high level of corruption as well as very poor command & control system caused that very tired Ukrainian army could not be a match for Russian first line troops. Thus the situation got much worse for Ukrainians. Slajd6 Slajd7

The progress of the Russians was extraordinary fast. Ukrainians, even defending their own country, couldn’t stop them in open fight. That why the defence of the Donieck airport was a really heroic stunt. Unfortunately surrounded and shelled constantly by Russian artillery the so called „Cyborgs” were killed or just a few captured. Humiliation of those Ukrainian brave fighters showed once again how savage and ruthless Russians still are. It was stated by the Polish General Skrzypczak that he as the soldier was ashamed what Russian soldiers did – even as for a war situation. Always drunk and drugged Russian soldiers tortured and killed many of their prisoners. Some of them were mutilated before the exchange of the  prisoners. Finally after Donieck, also Debaltzeve was taken by the Russian troops even when seas-fire was announced. It was another show-off how Russians are still mentally in the beginning of the XX century with no care of any rules of war an filled with some illusionary imperialistic imaginations. Time has stopped in Russia and they still worship a leader who „conquers the world”.  Slajd8

The next point for Russians and Ukrainians is Mariupol. Russians for proceeding with their plan of taking the whole south coast line of the Black See, have to take the city. If they succeed it will be much easier then to connect with the Crimea. Also Ukrainians, now equipped and trained by the US forces and also trained by the Polish and British instructors, knows, they have to stop Russian progress in Mariupol. The city seems crucial for further situation. We can be sure, that Kremlin right now calculates how many Russian soldiers will die, or rather, if it comes to Russia, then more important question is how many pieces of equipment will they lose there. The submarine Kursk sinking 15 years ago proved that for Russian leaders equipment and some illusory military secrets are estimated much higher than Russian soldiers lives (it’s a very sad ascertainment for me as a former soldier). To accomplish the plan showed on the map below, there is a need of open war in my opinion. It will be difficult to use proxy war for so large scale of conflict and especially, that it will be proceeded in much more hostile environment than previously. Slajd9

For Ukrainians, to prevent this plan, they have to use not only military! They have to start the information war against enemy! There can be discussion in Poland of the limit of free speech liberty. But in the war conditions like it is now in our eastern neighbour it is completely different. Ukrainians needs to jam or disconnect Russian propaganda TV or Radio stations, ban internet propaganda pages. Influence society with their own war propaganda. They should spent a lot of money for that, because it can be more important than Polish or British instructors in Kiev. Ukrainians have the full right to do all of that, because they defend their own land.

In the same time there is no excuse for Russians invading Ukraine. All those who support Putin should know, that in European history there are many arguments for territorial claims. Poles have it for Lithuania and Ukraine, Ukraine and Germans have the same for Poland, Hungary could fight Slovakia because of such claims. But also Mongolia, Kazakhstan, China and Japan could start a war against Russia because of the claims which would be much more legitimized then annexation of Crimea by Russia.

Rosja vs Ukraina na mapach od lipca 2014

Konflikt Rosyjsko – Ukraiński można interesująco prześledzić na mapach publikowanych przez Radę Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Widać wyraźnie gwałtowną zmianę sytuacji w rejonie Doniecka i Ługańska w bardzo krótkim czasie w sierpniu 2014. Bez wątpienia świadczy to o masowym i zorganizowanym zaangażowaniu się Rosji w ten konflikt. Może też być świadectwem przeceniania możliwości operacyjnych Rosji. Mimo dysproporcji potencjałów militarnych, wyszkolenia, czy wsparcia logistycznego obu stron, Ukraina nie straciła możliwości prowadzenia działań zbrojnych, a wręcz przeciwnie wydaje się, że opór wojsk ukraińskich zwiększa się z każdym miesiącem operacji. Obecnie miernikiem sytuacji oepracyjnej będzie miasto Mariupol. Utrzymanie tego miast przez Ukrainę może stanowić punkt zwrotny całego konfliktu. Sytuacja może się jednak skomplikować, jeśli Rosja zastosuje wariant pokazany na ostatniej mapie.

Slajd1 Slajd2 Slajd3 Slajd4 Slajd5 Slajd6 Slajd7 Slajd8 Slajd9

Building Bridges Gateway – Dr. Maciej Milczanowski (March, 2015)

Building Bridges Gateway – Dr. Maciej Milczanowski (March, 2015)

Building Bridges Gateway program by Ahmet B. Sezgin, Oktar Babuna, Gökalp Barlan with our guest Dr. Maciej Milczanowski – Director of the Homeland Security Unit University of Information Technology and Management in Rzeszow – on A9 TV (March, 2015)

Telewizja A9 w cyklu „Building Bridges” promuje wizję dialogu między religiami, kulturami i całymi społeczeństwami. Taka idea jest bliska moim badaniom na temat bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozwiązania militarne nie są wystarczające ani do budowy pokoju ani nawet tymczasowej stabilizacji jak pokazuje sytuacja Iraku czy Afganistanu.

Wyjaśnienie braku audycji online (23 marzec 2017):

Niestety, w wielu obszarach moja wizja rozwiązań politycznych i kulturowych opartych na nauce bardzo, lub nawet zasadniczo różniła się od liderów A9. W związku z tym zarówno film został usunięty ze strony tej telewizji, jak i dalszy kontakt stał się bardzo trudny. Okazało się, że idea budowania mostów może być bardzo trudna lub nawet niemożliwa do realizacji, jeśli po którejś ze stron bardzo mocno oddziałuje partykularna polityka uzależniona od radykalnych ideologii.

Powinno to być przestrogą przed upolitycznianiem mediów i całkowitym podporządkowywaniem ich linii jednej ideologii partii politycznej. To że tak samo jak lider A9 odrzucamy prymat rozwiązań siłowych, okazało się za mało znaczącym „mostem”, który mógłby nas połączyć.

Niemniej poznanie kilku ważnych postaci z tej telewizji, jak i sposobów funkcjonowania A9 stało się dla mnie wspaniałym nowym doświadczeniem, które procentowało i będzie procentowało w moich pracach. Doświadczenie to opisałem przy okazji prezentacji moich wniosków po nieudanej próbie puczu wojskowego w Turcji: „Próba przewrotu wojskowego w Turcji – przyczyny” https://mmilczanowski.wordpress.com/2016/07/17/proba-przewrotu-wojskowego-w-turcji-przyczyny/

Właśnie o roli mediów i zagrożeniach – gdy stają po stronie sporu politycznego odpowiednio dobierając członków zespołu, jak i współpracowników pisałem w tekście na Blogu: „ROLA MEDIÓW: KONFLIKT I JASKINIA PLATONA” https://mmilczanowski.wordpress.com/2016/01/21/rola-mediow-konflikt-i-jaskinie-platona/

Audycja o sytuacji w Syrii w TOK FM

W dniu 15.03.2015 uczestniczyłem w audycji w Radiu TOK FM w której komentowałem sytuację w Syrii.

Zapis audycji radiowej:

Część 1:

http://youtu.be/KjEX92hyzk0

Część 2:

http://youtu.be/mQw5vcdsdE8

O sytuacji w Syrii pisałem już wcześniej na blogu:

So called Islamic State – the source or the effect of Iraqi drama http://wp.me/p4y6QP-52

Syria: searching for the „lesser evil” http://wp.me/p4y6QP-42

Audycja o konflikcie na Ukrainie

Nowy obraz (1)W dniu 05 marca 2015 wraz z Danielem Szeligowskim (jako eksperci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania) uczestniczyliśmy w audycji redaktora Adama Głaczyńskiego, „Między nami”, w Radiu Rzeszów. Audycja dotyczyła konfliktu na Ukrainie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy:

Część pierwsza: http://youtu.be/WYcIpy6KjAY

Część druga: http://youtu.be/G95AKca59Ok

Część trzecia: http://youtu.be/bxBTaEWFAF4